Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường

Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021 về tự lực, tự cường – Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là bài học kinh nghiệm mà các Đảng viên phải luôn ghi nhớ và tu dưỡng. tu dưỡng hàng ngày để xứng đáng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau đây là chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng trungcapyduoctphcm.edu.vn tham khảo ngay nhé.

== >> Liên hệ bản thân về tính tự lực, tự cường của người thầy

Chủ đề học tập và làm theo bạn trong năm 2021 là gì? Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng công bố chuyên đề học tập cả nhiệm kỳ 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, đầy khát vọng. ” mong đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc ”.

Video bài học về tính tự lập, tự cường

Bài học về học tập và làm theo tấm gương đạo đức tự lực, tự cường năm 2021

MỤC TIÊU Đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc” (Chuyên đề toàn khóa, giai đoạn 2021 – 2025) —–

Căn cứ Kết luận số 01- KL / TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh , đạo đức và phong cách ”. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH / TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương đã biên soạn và ban hành bộ tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, giai đoạn 2021 – 2025” với nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc “. Nội dung chuyên đề gồm hai phần: Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường. – Ý chí, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay I- Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc 1. Sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc Vấn đề độc lập dân tộc, khát vọng tự do cho nhân dân là điểm xuất phát, là cội nguồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về tự lực cánh sinh. , ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bằng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đã tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng quyền sống của dân tộc đã hun đúc nên tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và lan tỏa đến mọi tầng lớp xã hội Việt Nam. Nói cách khác, chính lòng yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước “đàng hoàng”, “to đẹp” đã đưa Người đến với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, đặt nền móng cho sự phát triển tư tưởng. Chủ nghĩa Mác ở Việt Nam, tạo điều kiện cơ bản, tiền đề cho sự thành công của cách mạng nước nhà.

Xem thêm bài viết hay:  Từ chỉ sự vật là gì? Đặc điểm của từ chỉ sự vật? Danh từ chỉ sự vật là gì


2. Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường – Ý chí tự lực, tự cường, không phụ thuộc vào ngoại lực, có quan điểm sống độc lập. trong quan hệ quốc tế. Ý chí tự lực, tự cường là ý thức được sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. – Ý chí tự lực, tự cường là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt cho những điều kiện của cách mạng. – Ý chí tự lực, tự cường là đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò và sức mạnh của Nhân dân. Ý chí tự lực, tự cường là ý chí quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. 3. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc – Xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. – Hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc ấm no cho Nhân dân. – Xây dựng nền kinh tế vững chắc, thực hiện có kế hoạch với sự đồng thuận của Chính phủ và nhân dân. – Khai thác tối đa nội lực của quốc gia, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. – Luôn xuất phát từ tình hình cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra quan điểm, chính sách phù hợp; không giáo điều, máy móc theo kinh nghiệm của các nước. II- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay 1. Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh , đạo đức, phong cách về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc Trải qua quá trình lịch sử, ý chí, khát vọng độc lập, sức mạnh dân tộc được hun đúc, hun đúc trở thành những giá trị truyền thống, lý sức sống và sức mạnh Việt Nam, cơ sở để khơi dậy, phát huy và nhân lên sức mạnh toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống lịch sử – văn hóa của dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc trong Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bắt nguồn từ sự ghi nhận của những hiểu biết đúng đắn về con người, về hạnh phúc của con người, của dân tộc, ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Người cho rằng chủ nghĩa xã hội là chế độ tốt nhất đem lại hạnh phúc cho mọi người. Hạnh phúc đó do chính con người tạo ra với sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng cộng sản, đảng cách mạng chân chính. Hạnh phúc đó bắt đầu từ những mục tiêu cơ bản

Xem thêm bài viết hay:  Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách đã truyền cảm hứng khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước

Liên hệ với bản thân về ý thức tự lực, tự cường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã dạy

1. Cần nhận thức sâu sắc , thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là việc làm thường xuyên , không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên.

2 – Cấp ủy các cấp, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy cấp mình, gắn với nhiệm vụ. chính trị.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền , vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước , thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

4. Nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong toàn thể đảng viên và người đứng đầu. .

5 – Tìm tòi, vi phạm pháp luật, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác, rèn luyện.

6.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. mô hình mới, theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng.

Xem thêm bài viết hay:  Top những bức tranh tô màu cái mũ đẹp, xinh xắn dành tặng bé yêu

7. Nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội sửa sai, thông tin chủ động, kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng chính trị để phòng, chống “diễn biến hoà bình”.

8. Đánh giá cao việc kiểm tra và giám sát.

Bạn thấy bài viết Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Bài thu hoạch học tập chuyên đề năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Viết một bình luận