Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử do Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung bài học: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Tính chất hóa học của Fe và tính chất hóa học của HNO3…. và các bài tập quan trọng.

Nội dung chính

 • 1. Phương trình phản ứng Fe với HNO3 đặc nóng
  • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng của Fe và HNO3 . phản ứng
 • 3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
 • 3. Phản ứng xảy ra khi cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng
 • 4. Tính chất hóa học cơ bản của sắt
  • Một. Tác dụng với phi kim
  • b. Phản ứng với dung dịch axit
  • c. Phản ứng với dung dịch muối
 • 5. Bài tập liên quan

1. Phương trình phản ứng Fe với HNO3 đặc nóng

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

2. Điều kiện phản ứng của Fe và HNO3 . phản ứng

HNO3 đặc nóng

3. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Xác định sự thay đổi số oxi hóa

Bạn đang xem: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

1x

3 lần

Fe → Fe+3 + 3e

N+5 + 1e → N+4

3. Phản ứng xảy ra khi cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng

Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng sinh ra khí độc màu nâu đỏ là NO2.

4. Tính chất hóa học cơ bản của sắt

Một. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2overset{t^{circ } }{rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S overset{t^{circ } }{rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng với nhiều phi kim.

b. Phản ứng với dung dịch axit

Phản ứng với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Phản ứng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

Xem thêm bài viết hay:  Stative Verbs là gì? 6 nhóm động từ chỉ tính chất trạng thái và các trường hợp ngoại lệ

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội

c. Phản ứng với dung dịch muối

Đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

5. Bài tập liên quan

Câu 1. Cho Fe phản ứng với dd HNO3 đặc, nóng thu được khí X màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2O.

B.N2.

C. NO2.

D. KHÔNG.

Đáp án C: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Câu 2. Kim loại nào sau đây khi phản ứng với axit HCl loãng và khí clo không cho cùng một loại muối clorua kim loại?

A. Zn

B. Pb

C. Ag

D. Fe

Đáp án A

Loại B, C do Cu, Pb không phản ứng với HCl.

Loại D do:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Câu 3. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 là:

A. CuO, NO và O2

B. Cu(NO2)2 và O2

C. Cu(NO3)2, NO2 và O2

D. CuO, NO2 và O2

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Câu 4. N2O5 được điều chế bằng cách

A. Cho N2 phản ứng với O2 ở nhiệt độ cao

B. Sử dụng tia lửa điện vào không khí

C. Kim loại hoặc phi kim phản ứng với HNO3 đặc

D. Khử nước từ HNO3

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Câu 5. Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là:

A.6.

B.3.

C.5.

thua 4

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Các chất bị oxi hóa khi phản ứng với HNO3 chưa đạt hóa trị cực đại Cho dãy trên có 4 chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4 và Fe.

phương trình phản ứng

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O + H2SO4

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Câu 6. Cho 19,2 gam hỗn hợp Cu và CuO phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 448 ml khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của CuO trong hỗn hợp:

MỘT.60%

B. 90%

C.10%

mất 20%

Câu trả lời là không

Chỉ có Cu ​​phản ứng với HNO3 tạo NO. khí ga

Phương trình phản ứng hóa học

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

nNO = 0,448 / 22,4 = 0,02 mol

=> nCu = 3/2 nNO = 0,03 mol

=> mCu = 0,03 . 64 = 1,92 (g)

=> mCuO = 19,2 – 1,92 = 17,28 (g)

=> %mCuO = 90%

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh

Câu 7. Kim loại nào sau đây đẩy được sắt ra khỏi dung dịch sắt(II) sunfat và đẩy được bạc ra khỏi bạc nitrat:

A. Na, Mg, Zn

B. Mg, Zn, Al

C. Fe, Cu, Ag

D. Al, Zn, Pb

Câu trả lời là không

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Al + FeSO4 → Al2(SO4)3 + Fe

Câu 8. Để điều chế Fe(NO3)2 ta có thể dùng phản ứng nào sau đây?

A. Fe + dung dịch AgNO3 dư

B. Fe + Cu(NO3)2 . giải pháp

C. Fe2O3 + HNO3 . giải pháp

D. FeS + HNO3 . giải pháp

Câu trả lời là không

Fe + Cu(NO3)2 . giải pháp

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 9. Dãy chất và dung dịch nào sau đây đều có thể oxi hóa Fe thành Fe(III) khi lấy dư?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3 dư, HNO3 loãng

TRẢ LỜI DỄ DÀNG

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

Câu 10. Dãy phi kim nào sau đây khi tác dụng với Fe dư chỉ oxi hóa được Fe thành Fe(III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

HỒI ĐÁP

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2HBr → FeBr2 + H2

Fe + 2HI → FeI2 + H2

Câu 11. Cho m gam Fe phản ứng hết với dung dịch HNO3 sinh ra 0,1 mol NO là sản phẩm khử duy nhất của HNO3 và còn lại 2,6 gam Fe không tan. Giá trị của m là:

A.5.6

B.7.2

C.12

thua 10

HỒI ĐÁP

Do Fe dư nên dung dịch chỉ chứa Fe(NO3)2 .

2nFe = 3nNO ⇒ nFe = 3/2 . 0,1 = 0,15 mol

mFe = 0,15 . 56 + 2,6 = 12 gam

Câu 12. Cho 5,6 gam Fe phản ứng hết với dung dịch HNO3 (dư). Sau phản ứng sinh ra V lít khí NO2 (dktc là sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí sinh ra?

A. 6,72 lít

B. 13,44 lít

C. 3,36 lít

D. 10,08 lít

Đáp án A

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O

nFe= 5,6/56 = 0,1 mol

Theo phương trình

→ nNO2 = 3nFe=0,1 x 0,3= 0,3 mol

→ V = 0,3 x 22,4 = 6,72 lít

Câu 13. Cho a gam bột Fe vào dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít (dktc) hỗn hợp hai khí NO2 và NO và tỉ khối đối với O2 là 1,3125. Thành phần phần trăm thể tích của NO, NO2 và khối lượng a của Fe đã dùng là

Xem thêm bài viết hay:  Thì hiện tại hoàn thành dùng khi nào? Dấu hiệu nhận biết bạn phải ghi nhớ

A. 45% và 55% ; 5,6 gam.

B. 25% và 75%; 5,6 gam.

C. 25% và 75%; 11,2 gam.

D. 45% và 55%; 11,2 gam.

Câu trả lời là không

Gọi x, y là số mol của NO2, NO. tương ứng

nHỗn hợp khí = 4,48 : 22,4 = 0,2 (mol)

=> x + y = 0,2 (1)

Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là:

1.3125 . 32 = 42 (gam/mol)

=> Khối lượng của hỗn hợp khí trên là: 42.0,2 = 8,4 (g)

=> 46x + 30y = 8,4 (2)

Từ (1 và (2) ta giải được hệ phương trình

x = 0,15 ; y = 0,05

=> %NO2 = 0,15: (0,15 + 0,05) . 100% = 75%

% KHÔNG = 25%

Áp dụng định luật bảo toàn electron ta có:

3. nFe = 1nNO2 + 3.nNO

=> 3.nFe = 0,15 + 3.0,05 = 0,3 mol

=> nFe = 0,3 : 3 = 0,1 mol

=> mFe = 0,1 .56 = 5,6 gam

Câu 14. Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Đốt cháy một sợi dây sắt trong bình đựng khí clo dư

(2) Cho Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội

(3) Cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(4) Cho Fe vào dung dịch HCl loãng, dư

(5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

Số thí nghiệm tạo ra muối Fe(II) là:

A. 3

B 4

C. 2

D.1

HỒI ĐÁP

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

  …………………….

  Gửi tới các bạn Phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O do Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM biên soạn và hoàn thiện gửi đến các bạn. Hi vọng tài liệu giúp các bạn biết cách viết và cân bằng phương trình phản ứng, hiện tượng xảy ra sau phản ứng khi cho Fe tác dụng với HNO3 đặc nóng.

  Các bạn cũng có thể tham khảo thêm một số tài liệu liên quan và hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12 , Giải bài tập Toán lớp 12 , Giải bài tập Vật Lý 12 ,….

  Ngoài ra, Trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM đã thành lập nhóm chia sẻ tài liệu ôn thi THPT quốc gia miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 12. Các bạn hãy tham gia nhóm để có thể nhận tài liệu và đề tài. kỳ thi mới nhất.

  Đăng bởi: Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM

  Thể loại: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc về trường Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: https://trungcapyduoctphcm.edu.vn https://trungcapyduoctphcm.edu.vn/fe-hno3-feno33-no2-h2o/ Tags Hóa Học 8 Phương Trình Phản Ứng Hóa Học 8

  Bạn thấy bài viết
  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về
  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Nhớ để nguồn bài viết này:
  Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

  Chuyên mục: Giáo dục

  Viết một bình luận