Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT Điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT về điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————–

Số: 1403/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2012 CỦA NHÀ THẦU XÂY LẤP THAM GIA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh sách điều chỉnh, bổ sung kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư

Trên cơ sở báo cáo giải trình và kết quả đánh giá bổ sung của các Chủ đầu tư, Ban QLDA: Văn bản số 385/SGTVT.QLDA ngày 17/4/2013 của Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, Văn bản số 436/SGTVT-DA ngày 02/5/2013 của Sở Giao thông vận tải Lai Châu, Văn bản số 776/BQLDA2-PID5 ngày 03/5/2013, số 862/BQLDA2-PID5 ngày 09/5/2013 của Ban Quản lý dự án 2, Văn bản số 1526/BQLDA6-ĐHDA ngày 13/5/2013 của Ban Quản lý dự án 6;

Trên cơ sở báo cáo tại Văn bản số 668/CQLXD-PCĐT ngày 22/5/2013 của Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH

Xem thêm bài viết hay:  Máy xay sinh tố cầm tay loại nào tốt? Nên mua máy xay sinh tố cầm tay của hãng nào?

Điều 1. Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải, như sau:

Mức độ đáp ứng

Số lượng Nhà thầu

Tỷ lệ %

1. Nhà thầu xây lắp đáp ứng vượt yêu cầu

0

0%

2. Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu

287

82%

3. Nhà thầu xây lắp trung bình

18

5%

4. Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu

47

13%

Cộng

352

100%

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung về kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư, như sau:

TT

Tên nhà thầu

Theo Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải

Điều chỉnh kết quả thực hiện tại Quyết định này

1

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

2

Tổng công ty Thành An – Bộ Quốc phòng

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

3

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

4

Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

5

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng giao thông 1

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

6

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông Phương Thành

Xem thêm bài viết hay:  Cảm nhận về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Chưa đáp ứng yêu cầu

Đáp ứng yêu cầu

7

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh

Chưa công bố

Đáp ứng yêu cầu

8

Công ty TNHH MTV Xây dựng công trình giao thông 892

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu

9

Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 (COMA3)

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu

Kết quả đánh giá điều chỉnh, bổ sung của các Nhà thầu xây lắp sẽ được Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông vận tải công bố trên trang tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và đăng tải trên Website của Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT: cucqlxd-bogtvt.vn (mục Tin tức – Thông báo).

Điều 3.

1. Mức độ đáp ứng của các Nhà thầu được điều chỉnh, bổ sung tại Điều 2 Quyết định này sẽ thay thế kết quả đánh giá về mức độ đáp ứng của Nhà thầu tại (Phụ lục 2 và 4), Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

2. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh tại (Phụ lục 2 và 4), Quyết định này được giữ nguyên theo các nội dung đã được công bố tại Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 4. Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn sử dụng Sketch Cloud đơn giản

Nơi nhận:– Như Điều 4;– Bộ trưởng (để b/c);– Các Thứ trưởng (để b/c);– Thanh tra Bộ GTVT;– Tổng cục Đường bộ Việt Nam;– Các Cục Quản lý chuyên ngành;– Các Sở Giao thông vận tải;– Các Ban QLDA: 1, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh.– Lưu: VT, CQLXD (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Ngọc Đông

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT Điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của trungcapyduoctphcm.edu.vn nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

Bạn thấy bài viết Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT Điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước có thoải mãn đươc vấn đề bạn đang tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT Điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bên dưới để Trung Cấp Y Dược Tại TPHCM có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: trungcapyduoctphcm.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Quyết định 1403/2013/QĐ-BGTVT Điều chỉnh kết quả thực hiện năm 2012 của Nhà thầu xây lấp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của website trungcapyduoctphcm.edu.vn

Chuyên mục: Kiến thức chung

Viết một bình luận